صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ ۰.۰۷ ۰.۱۶ ۲۹.۲۴ ۷۸.۱۱
۲۲ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ ۰.۱ ۱.۰۷ ۴۵.۳۷ ۴,۸۴۷.۴۴
۲۳ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ ۰.۰۵ ۰.۷ ۱۹.۶۵ ۱,۱۸۰.۲۸
۲۴ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ ۰.۱۱ ۰.۸۸ ۵۱.۵۹ ۲,۳۱۸.۴۳
۲۵ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ ۰.۰۹ ۱.۴۶ ۴۱.۳۹ ۱۹,۴۵۶.۱۳
۲۶ ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ ۰.۰۳ ۰ ۹.۸۳ ۰
۲۷ ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ ۰.۰۲ ۰ ۸.۲۸ ۰
۲۸ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ ۰.۰۶ (۰.۵۴) ۲۳.۸۸ (۸۶.۱۱)
۲۹ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ ۰.۰۶ (۰.۰۱) ۲۴.۶۲ (۳.۷۸)
۳۰ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ ۰.۰۷ ۱.۰۲ ۲۸.۰۸ ۴,۰۳۵.۵۱
۳۱ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ ۰.۰۸ ۰.۵۲ ۳۴.۱۷ ۵۵۷.۵۶
۳۲ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ ۰.۰۳ (۲.۵۴) ۱۲.۶۶ (۹۹.۹۹)
۳۳ ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ ۰.۰۲ ۰ ۸.۱۹ ۰
۳۴ ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ ۰.۰۲ ۰ ۸.۷۵ ۰
۳۵ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۹ ۱۳.۵۳ ۳۷.۲۲
۳۶ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ ۰.۰۲ (۱.۰۷) ۶.۰۵ (۹۸)
۳۷ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ۰.۰۴ (۰.۵۱) ۱۴.۵ (۸۴.۳۷)
۳۸ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۰.۰۱ ۰.۳۶ ۵.۵۲ ۲۶۷.۸۷
۳۹ ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ ۰.۱ ۰.۰۷ ۴۴.۴ ۲۹.۳۹