صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
- اساسنامه (نسخه نهایی) -
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ساعت ۱۴ با تایید سازمان- اصلاح اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰.۰۵.۰۲ ساعت ۱۴:۳۰-اصلاح اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ساعت ۱۴ با تایید سازمان- اصلاح اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ساعت ۱۴- اصلاح اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ساعت ۱۴:۰۰- اصلاح اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ساعت ۱۴:۳۰- اصلاح برخی مواد اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ لیست حاضرین در مجمع الماس پایدار مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۱۳:۳۰- تغییرات اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ تمدید مجوز فعالیت تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ تغییر رکن متولی تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۱/۲۶ اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ صندوق پایدار(تغییرات اساسنامه) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۵/۲۵ تغییر ماده ۱۷ و تبصره ۱ ماده ۱۹ اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ تغییررکن ضامن نقدشوندگی تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ تغییرات اساسنامه تغییرات اساس نامه