صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
قوانین و مقررات

شرایط و الزامات صدور و ابطال

 تکمیل و امضای این فرم توسط سرمایه گذار ، به منزله قبول مفاد اساسنامه و امید نامه صندوق و پذیرش تمامی ریسک های سرمایه گذاری احتمالی ، مندرج در مستندات مذکور است.