صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ۴۳,۴۲۷ ۱۰.۵۸ % ۲۵,۶۱۱ ۶.۲۴ % ۱۶۲,۲۳۵ ۳۹.۵۴ % ۰ ۰ % ۱۷۵,۰۴۲ ۴۲.۶۶ % ۴,۰۳۵ ۰.۹۸ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ ۴۳,۴۳۵ ۱۰.۴۹ % ۲۵,۷۱۷ ۶.۲۱ % ۱۷۶,۲۷۸ ۴۲.۵۸ % ۰ ۰ % ۱۵۳,۸۹۴ ۳۷.۱۷ % ۱۴,۶۵۳ ۳.۵۴ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ ۴۴,۳۶۶ ۱۰.۷۳ % ۲۶,۱۲۵ ۶.۳۲ % ۱۸۵,۱۴۶ ۴۴.۷۷ % ۰ ۰ % ۱۵۳,۵۶۳ ۳۷.۱۴ % ۴,۳۰۴ ۱.۰۴ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ ۴۴,۳۶۶ ۱۰.۷۶ % ۲۶,۱۲۵ ۶.۳۳ % ۱۸۵,۱۱۸ ۴۴.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۵۲,۶۷۳ ۳۷.۰۱ % ۴,۲۲۰ ۱.۰۲ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۴۴,۹۴۸ ۱۰.۹۲ % ۲۶,۱۹۰ ۶.۳۷ % ۱۸۴,۵۱۴ ۴۴.۸۴ % ۰ ۰ % ۱۵۳,۳۶۰ ۳۷.۲۷ % ۲,۵۱۱ ۰.۶۱ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ ۴۴,۹۴۸ ۱۰.۹۴ % ۲۶,۱۹۰ ۶.۳۷ % ۱۸۴,۴۸۶ ۴۴.۸۹ % ۰ ۰ % ۱۵۲,۹۶۳ ۳۷.۲۲ % ۲,۴۲۴ ۰.۵۹ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ ۴۴,۹۴۸ ۱۰.۹۷ % ۲۶,۱۹۰ ۶.۴ % ۱۸۴,۴۵۸ ۴۵.۰۴ % ۰ ۰ % ۱۵۱,۶۳۱ ۳۷.۰۲ % ۲,۳۳۷ ۰.۵۷ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۴۵,۱۶۷ ۱۱.۰۲ % ۲۶,۱۳۴ ۶.۳۸ % ۱۸۳,۸۵۷ ۴۴.۸۷ % ۰ ۰ % ۱۵۲,۳۵۸ ۳۷.۱۸ % ۲,۲۵۱ ۰.۵۵ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۴۵,۴۲۷ ۱۰.۸۹ % ۲۶,۱۷۶ ۶.۲۸ % ۱۸۳,۳۹۷ ۴۳.۹۷ % ۰ ۰ % ۱۶۰,۲۷۲ ۳۸.۴۲ % ۱,۸۵۶ ۰.۴۵ % ۰ ۰ %