صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ تصمیمات مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ - با تایید سازمان - هزینه های صندوق تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ساعت ۱۴:۳۰ با تایید سازمان- اصلاح امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱۵:۰۰ - اصلاح امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱۵:۰۰- اصلاح امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ساعت ۱۴:۳۰ با تایید سازمان- اصلاح امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ساعت ۱۴:۳۰- اصلاح امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ساعت ۱۴:۳۰- اصلاح امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ساعت ۱۵-اصلاح برخی مواد امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ لیست حاضرین در مجمع الماس پایدار مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۱۳- تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ تعیین هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ افزایش تعداد حداقل واحدهای سرمایه گذاری و اصلاح کارمزد مدیر از ماخذ سپرده بانکی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ تعیین هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ صورتجلسه مجمع ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ صندوق در خصوص تغییرات امیدنامه-تغییر کارمزد متولی و حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ تعیین هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۶/۱۰ تغییر حدنصاب ترکیب دارایی های صندوق و تعیین هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ حذف کارمزدمتغیرابطال تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۳/۲۰ تغییر حداکثر واحدهای سرمایه گذاری توسط هریک از سرمایه گذاران تغییرات امیدنامه