صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۴۶,۳۰۲ ۸.۷۹ ۴۲,۹۸۷ ۱۰.۸۷ ۴۵,۲۸۶ ۱۱.۲۱ ۴۳,۴۲۷ ۱۰.۵۸
سایر سهام ۲۲,۷۷۹ ۴.۳۲ ۲۵,۳۳۳ ۶.۴۱ ۲۵,۹۵۲ ۶.۴۳ ۲۵,۶۱۱ ۶.۲۴
اوراق مشارکت ۲۵۶,۱۱۰ ۴۸.۵۹ ۱۷۴,۲۰۷ ۴۴.۰۷ ۱۷۰,۸۱۳ ۴۲.۲۸ ۱۶۲,۲۳۵ ۳۹.۵۴
اوراق سپرده ۴,۰۷۰ ۰.۷۷ ۱۳۲ ۰.۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۹۰,۷۵۹ ۳۶.۱۹ ۱۴۷,۸۵۹ ۳۷.۴ ۱۵۷,۵۷۳ ۳۹.۰۱ ۱۷۵,۰۴۲ ۴۲.۶۶
سایر دارایی‌ها ۶,۹۹۹ ۱.۳۳ ۴,۸۱۶ ۱.۲۲ ۴,۳۳۴ ۱.۰۷ ۴,۰۳۵ ۰.۹۸
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد