صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۳۹۵,۵۸۵ ۲۰,۵۸۲ ۸,۱۴۱,۹۳۰,۴۷۰ ۲۷.۱۱
۲ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ ۳۹۴,۵۵۰ ۱۶,۸۱۳ ۶,۶۳۳,۵۶۹,۱۵۰ ۲۱.۶۹
۳ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ ۳۷۲,۴۹۵ ۲۰,۵۰۱ ۷,۶۳۶,۵۱۹,۹۹۵ ۲۶.۹۹
۴ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۳۵۹,۶۹۶ ۱۹,۴۷۳ ۷,۰۰۴,۳۶۰,۲۰۸ ۲۵.۴۹
۵ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۳۳۱,۵۸۰ ۲۱,۳۸۵ ۷,۰۹۰,۸۳۸,۳۰۰ ۲۸.۲۹
۶ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ ۲۹۸,۱۱۹ ۳۶,۴۳۳ ۱۰,۸۶۱,۳۶۹,۵۲۷ ۵۲.۴
۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۲۶۲,۷۶۲ ۳۴,۷۷۹ ۹,۱۳۸,۵۹۹,۵۹۸ ۵۳.۷۷
۸ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۲۶۴,۹۵۸ ۱۶,۸۹۴ ۴,۴۷۶,۲۰۰,۴۵۲ ۲۲.۶۱
۹ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۲۲۹,۴۵۵ ۳۳,۳۳۸ ۷,۶۴۹,۵۷۰,۷۹۰ ۴۹.۰۳
۱۰ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ۲۴۳,۲۲۰ ۲۰,۹۹۱ ۵,۱۰۵,۴۳۱,۰۲۰ ۲۸.۷۶