صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ اسامی حاضرین در مجمع صندوق الماس پایدار ساعت ۱۲:۰۰ مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۲ اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۴ تصمیمات مجمع سالیانه صندوق مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ - با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۵ تصمیمات مجمع سالیانه صندوق مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۶ اسامی حاضرین در مجامع صندوق الماس پایدار ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۷ آگهی دعوت به مجمع سالانه صندوق مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
۸ تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۹ تصمیمات مجم تغییر هزینه های صندوق ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۱۰ اسامی حاضرین در مجامع صندوق الماس پایدار ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
۱۱ اسامی حاضرین در مجامع صندوق الماس پایدار ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
۱۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۱۳ آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۱۴ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۰ با تایید سازمان دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
۱۵ اسامی حاضرین در مجمع صندوق الماس پایدار ساعت ۱۴:۰۰ به تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۱۶ آگهی ثبت مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
۱۷ آگهی ثبت مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵-تغییر رکن مدیر ثبت دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
۱۸ آگهی ثبت مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴-عمومی سالیانه دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
۱۹ آگهی ثبت مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
۲۰ آگهی ثبت مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲- تغییر متولی دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
۲۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۲۲ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ساعت ۱۴:۳۰ با تایید سازمان- اصلاح امیدنامه دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۲
۲۳ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ساعت ۱۴ با تایید سازمان- اصلاح اساسنامه دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۲
۲۴ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱۵:۰۰ - اصلاح امیدنامه دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۷
۲۵ تصمیمات مجمع عادی سالیانه صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۷
۲۶ اسامی حاضرین در مجامع صندوق الماس پایدار ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۲
۲۷ اسامی حاضرین در مجامع صندوق الماس پایدار ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۲
۲۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱۵:۰۰- اصلاح امیدنامه دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۲۹ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۰.۰۵.۰۲ ساعت ۱۴:۳۰-اصلاح اساسنامه دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۳۰ حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۳۱ آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۳
۳۲ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ساعت ۱۴:۳۰ با تایید سازمان- اصلاح امیدنامه دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
۳۳ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ساعت ۱۴ با تایید سازمان- اصلاح اساسنامه دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۳۴ لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ساعت ۱۴:۳۰- اصلاح امیدنامه دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۳۵ لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ساعت ۱۴- اصلاح اساسنامه دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۳۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ساعت ۱۴:۳۰- اصلاح امیدنامه دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۳۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ساعت ۱۴:۰۰- اصلاح اساسنامه دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۳۸ آگهی ثبت مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱- تغییر آدرس اقامت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۳۹ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱- اصلاح نصاب دارایی ها دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۴۰ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱- تغییر آدرس اقامت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۴۱ حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ساعت ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۴۲ حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۴۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ساعت ۱۵:۳۰- اصلاح ترکیب داراییها دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۴۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ساعت ۱۵- تغییر آدرس صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۴۵ تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ موضوع افزایش سقف صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
۴۶ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
۴۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ موضوع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
۴۸ تصمیمات مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
۴۹ آگهی ثبت مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
۵۰ اسامی حاضرین در مجمع صندوق ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۵۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
۵۲ آگهی ثبت مجمع عادی سالیانه صندوق منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
۵۳ تایید صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۵ توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۵۴ تصمیمات مجمع عادی سالیانه صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۵۵ آگهی ثبت مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷- تغییر رکن متولی دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۵۶ حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۵:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۵۷ حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۵۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۵:۳۰ -اصلاح امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۵۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱۵-اصلاح اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۶۰ حاضرین در مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
۶۱ آگهی دعوت به مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
۶۲ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۹ ساعت ۱۵ توسط سازمان-اصلاح برخی مفاد امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۶۳ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۳۰ توسط سازمان-اصلاح برخی مفاد اساسنامه در خصوص اطلاع رسانی دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۶۴ تایید صورتجلسه مجمع مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۹ ساعت ۱۴ توسط سازمان-تغییر متولی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۶۵ لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۶۶ لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ساعت ۱۴:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۶۷ لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۶۸ آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ساعت ۱۴:۳۰- اصلاح برخی مواد اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۶۹ آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ساعت ۱۴_تغییر رکن متولی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۷۰ تایید و ثبت مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۱۳:۳۰- تغییرملاک قیمت صدور و ابطال از روز کاری بعد از درخواست به پایان روز کاری درخواست نزد سازمان و اداره ثبت دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۷۱ تایید صورت جلسه مجمع ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ساعت ۱۳ صندوق گنجینه الماس پایدار توسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
۷۲ لیست حاضرین در مجمع الماس پایدار مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۱۳:۳۰- تغییرات اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۰۲
۷۳ لیست حاضرین در مجمع الماس پایدار مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۱۳- تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۰۲
۷۴ آگهي دعوت از دارندگان واحدهاي سرمايه ‎گذاري ممتاز به تشكيل مجمع صندوق سرمايه‎ گذاري مشترك گنجينه الماس پايدار مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
۷۵ آگهي دعوت از دارندگان واحدهاي سرمايه ‎گذاري ممتاز به تشكيل مجمع صندوق سرمايه‎ گذاري مشترك گنجينه الماس پايدار مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
۷۶ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس پایدار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
۷۷ تایید صورت جلسه مجمع ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ صندوق گنجینه الماس پایدارتوسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
۷۸ اسامی حاضرین مجمع فوق العاده صندوق مورخ ۹۸/۰۵/۲۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۷۹ آگهي دعوت از دارندگان واحدهاي سرمايه‎گذاري ممتاز به تشكيل مجمع صندوق سرمايه‎گذاري مشترك گنجينه الماس پايدار مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ساعت ۱۱ قبل ظهر دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
۸۰ اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۲مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۸۱ آگهي دعوت از دارندگان واحدهاي سرمايه‎گذاري ممتاز به تشكيل مجمع صندوق سرمايه‎گذاري مشترك گنجينه الماس پايدار مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
۸۲ اسامی حاضرین در مجمع ساعت۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
۸۳ اسامی حاضرین در مجمع ساعت۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
۸۴ آگهي دعوت از دارندگان واحدهاي سرمايه‎گذاري ممتاز به تشكيل مجمع صندوق سرمايه‎گذاري مشترك گنجينه الماس پايدار مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
۸۵ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
۸۶ آگهي دعوت از دارندگان واحدهاي سرمايه‎گذاري ممتاز به تشكيل مجمع صندوق سرمايه‎گذاري مشترك گنجينه الماس پايدار مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
۸۷ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ مبنی بر تصویب تغییر متولی دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
۸۸ تایید صورت جلسه مجمع۱۳۹۷/۰۳/۳۰ صندوق گنجینه الماس پایدارتوسط سازمان دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
۸۹ صورت جلسه مجمع۱۳۹۷/۰۳/۳۰ صندوق گنجینه الماس پایدار دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
۹۰ تاييد صورتجلسه مجمع ۳۰خردادماه ۱۳۹۷صندوق در خصوص تصويب صورتهاي مالي دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
۹۱ صورتجلسه مجمع ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ صندوق در خصوص تصويب صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
۹۲ موافقت سازمان با مجمع صندوق گنجینه الماس پایدار دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
۹۳ صورت جلسه مجمع صندوق گنجینه الماس پایدار دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
۹۴ اسامي حاضرين در جلسه مجمع۳۰خرداد ۱۳۹۷صندوق گنجينه الماس پايدار دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
۹۵ تاييد صورتجلسه مجمع ۲۱ تيرماه ۱۳۹۶ صندوق دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۰۳
۹۶ مجمع صندوق گنجینه الماس پایدار دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۲۸
۹۷ صورتجلسه مجمع در خصوص تغییر ضامن نقدشوندگی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۸
۹۸ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با تغییر ضامن نقدشوندگی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۸
۹۹ تصوین تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۸
۱۰۰ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری و حذف کارمزد ابطال دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۸
۱۰۱ اسامی حاضرین در مجمع تغییر رکن ضامن نقدشوندگی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
۱۰۲ اسامی حاضرین در مجمع تغييرات اميدنامه مورخ ۳مرداد۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
۱۰۳ اسامی حاضرین در مجمع تصويب صورت‎هاي مالي ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
۱۰۴ اسامی حاضرین در مجمع تغییرات اساسنامه و امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
۱۰۵ تغییر بند و ماده ۲۲ اساسنامه و تغییر حسابرس دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
۱۰۶ تغيير بخش ثابت كارمزد صدور و ابطال دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۲۶
۱۰۷ صورت جلسه مجمع موسسین دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۰۴