صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/02/24 1,019,259 1,017,422 1,051,532 34,110 0 4,988,726 2,352 4,658,520 330,206 335,958,932,073
142 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/02/23 1,014,093 1,012,294 1,043,795 31,501 0 4,988,726 0 4,656,168 332,558 336,646,593,684
143 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/02/22 1,019,872 1,018,031 1,053,116 35,085 0 4,988,726 0 4,656,168 332,558 338,554,499,076
144 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/02/21 1,019,633 1,017,792 1,052,877 35,085 630 4,988,726 28,763 4,656,168 332,558 338,474,824,999
145 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/02/20 1,019,248 1,017,550 1,049,899 32,349 198 4,988,096 911 4,627,405 360,691 367,021,211,893
146 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/02/19 1,020,027 1,018,322 1,051,250 32,928 1,296 4,987,898 130 4,626,494 361,404 368,025,694,371
147 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/02/18 1,021,531 1,019,808 1,052,662 32,854 1,637 4,986,602 0 4,626,364 360,238 367,373,520,845
148 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/02/17 1,024,439 1,022,646 1,065,245 42,599 2,097 4,984,965 2,462 4,626,364 358,601 366,721,852,490
149 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/02/16 1,024,491 1,022,674 1,075,452 52,778 0 4,982,868 0 4,623,902 358,966 367,105,112,072
150 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/02/15 1,024,383 1,022,525 1,070,479 47,954 0 4,982,868 0 4,623,902 358,966 367,051,686,993
151 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/02/14 1,024,197 1,022,339 1,070,293 47,954 3,305 4,982,868 290 4,623,902 358,966 366,984,867,778
152 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/02/13 1,023,994 1,022,121 1,070,481 48,360 5,834 4,979,563 484 4,623,612 355,951 363,824,946,461
153 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/02/12 1,025,485 1,023,569 1,072,505 48,936 12,298 4,973,729 200 4,623,128 350,601 358,864,364,012
154 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/02/11 1,022,549 1,020,584 1,071,186 50,602 4,147 4,961,431 500 4,622,928 338,503 345,470,879,519
155 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/02/10 1,023,118 1,021,126 1,071,956 50,830 13,134 4,957,284 1,990 4,622,428 334,856 341,930,255,681
156 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/02/09 1,016,966 1,014,946 1,067,527 52,581 0 4,944,150 0 4,620,438 323,712 328,550,332,011
157 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/02/08 1,009,193 1,007,226 1,059,800 52,574 0 4,944,150 0 4,620,438 323,712 326,051,060,001
158 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/02/07 1,009,080 1,007,112 1,059,686 52,574 12,866 4,944,150 0 4,620,438 323,712 326,014,356,230
159 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/02/06 1,008,967 1,006,918 1,061,668 54,750 10,683 4,931,284 1,100 4,620,438 310,846 312,996,349,869
160 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/02/05 1,009,611 1,007,488 1,063,932 56,444 5,554 4,920,601 2,410 4,619,338 301,263 303,518,786,915