صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
181 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/01/16 1,029,190 1,027,081 1,060,146 33,065 1,035 4,891,585 45 4,611,377 280,208 287,796,372,460
182 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/01/15 1,025,272 1,023,181 1,056,129 32,948 169 4,890,550 1,232 4,611,332 279,218 285,690,437,120
183 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/01/14 1,021,612 1,019,845 1,051,275 31,430 0 4,890,381 0 4,610,100 280,281 285,843,298,913
184 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/01/13 1,022,446 1,020,374 1,052,466 32,092 0 4,890,381 0 4,610,100 280,281 285,991,387,237
185 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/01/12 1,022,312 1,020,240 1,052,332 32,092 0 4,890,381 0 4,610,100 280,281 285,953,958,495
186 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/01/11 1,022,179 1,020,107 1,052,199 32,092 0 4,890,381 0 4,610,100 280,281 285,916,592,430
187 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/01/10 1,022,055 1,019,983 1,052,075 32,092 527 4,890,381 3 4,610,100 280,281 285,881,783,125
188 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/01/09 1,021,923 1,019,847 1,051,999 32,152 6,572 4,889,854 50 4,610,097 279,757 285,309,270,972
189 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/01/08 1,015,710 1,013,637 1,046,003 32,366 2,104 4,883,282 0 4,610,047 273,235 276,961,020,386
190 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/01/07 1,011,422 1,009,362 1,041,244 31,882 980 4,881,178 0 4,610,047 271,131 273,669,221,285
191 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/01/06 1,010,458 1,008,402 1,039,003 30,601 7,390 4,880,198 1 4,610,047 270,151 272,420,690,142
192 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/01/05 1,012,151 1,010,024 1,040,555 30,531 0 4,872,808 0 4,610,046 262,762 265,395,915,688
193 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/01/04 1,002,642 1,000,573 1,032,254 31,681 0 4,872,808 0 4,610,046 262,762 262,912,451,924
194 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/01/03 1,002,498 1,000,428 1,032,109 31,681 0 4,872,808 0 4,610,046 262,762 262,874,569,946
195 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/01/02 1,002,354 1,000,285 1,031,966 31,681 0 4,872,808 0 4,610,046 262,762 262,836,766,651
196 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/01/01 1,002,213 1,000,143 1,031,824 31,681 0 4,872,808 0 4,610,046 262,762 262,799,639,720
197 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1401/12/29 1,002,070 1,000,000 1,031,681 31,681 0 4,872,808 25 4,610,046 262,762 262,762,000,311
198 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1401/12/29 1,036,849 1,034,779 1,066,460 31,681 0 4,872,808 25 4,610,046 262,762 271,900,599,909
199 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1401/12/28 1,041,485 1,039,414 1,066,389 26,975 0 4,872,808 0 4,610,021 262,787 273,144,363,459
200 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1401/12/27 1,039,520 1,037,479 1,055,055 17,576 0 4,872,808 0 4,610,021 262,787 272,635,998,239