صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
101 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/03/31 1,001,529 1,000,000 1,020,544 20,544 1,862 5,041,105 2,690 4,681,409 359,696 359,696,140,071
102 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/03/31 1,021,002 1,019,473 1,040,017 20,544 1,862 5,041,105 2,690 4,681,409 359,696 366,700,500,279
103 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/03/30 1,019,820 1,018,254 1,035,465 17,211 2,172 5,039,243 750 4,678,719 360,524 367,105,018,752
104 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/03/29 1,018,886 1,017,318 1,034,281 16,963 578 5,037,071 1,985 4,677,969 359,102 365,320,966,794
105 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/03/28 1,017,981 1,016,424 1,030,752 14,328 2,946 5,036,493 0 4,675,984 360,509 366,430,067,589
106 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/03/27 1,017,927 1,016,343 1,032,081 15,738 0 5,033,547 0 4,675,984 357,563 363,406,522,194
107 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/03/26 1,017,565 1,015,980 1,031,267 15,287 0 5,033,547 0 4,675,984 357,563 363,277,029,841
108 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/03/25 1,017,359 1,015,775 1,031,061 15,286 294 5,033,547 500 4,675,984 357,563 363,203,400,022
109 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/03/24 1,017,149 1,015,566 1,030,843 15,277 640 5,033,253 33 4,675,484 357,769 363,338,065,970
110 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/03/23 1,013,003 1,011,444 1,026,177 14,733 25 5,032,613 1,062 4,675,451 357,162 361,249,531,023
111 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/03/22 1,011,347 1,009,803 1,024,181 14,378 0 5,032,588 2,541 4,674,389 358,199 361,710,376,033
112 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/03/21 1,011,045 1,009,469 1,029,948 20,479 816 5,032,588 70 4,671,848 360,740 364,155,667,944
113 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/03/20 1,010,085 1,008,509 1,028,553 20,044 0 5,031,772 0 4,671,778 359,994 363,057,237,486
114 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/03/19 1,010,984 1,009,363 1,033,904 24,541 0 5,031,772 0 4,671,778 359,994 363,364,582,662
115 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/03/18 1,010,779 1,009,158 1,033,699 24,541 989 5,031,772 7,201 4,671,778 359,994 363,290,829,341
116 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/03/17 1,010,478 1,008,885 1,033,009 24,124 2 5,030,783 62 4,664,577 366,206 369,459,617,791
117 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/03/16 1,011,345 1,009,745 1,033,237 23,492 0 5,030,781 0 4,664,515 366,266 369,835,131,020
118 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/03/15 1,010,121 1,008,503 1,032,684 24,181 0 5,030,781 0 4,664,515 366,266 369,380,382,911
119 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/03/14 1,009,920 1,008,302 1,032,483 24,181 1,485 5,030,781 102 4,664,515 366,266 369,306,663,338
120 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/03/13 1,009,719 1,008,095 1,032,368 24,273 0 5,029,296 0 4,664,413 364,883 367,836,784,994