صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/05/08 1,007,031 1,005,706 1,004,378 -1,328 413 5,082,337 970 4,700,422 381,915 384,094,064,165
62 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/05/07 1,006,480 1,005,136 1,006,898 1,762 0 5,081,924 0 4,699,452 382,472 384,436,301,789
63 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/05/06 1,006,471 1,005,125 1,006,099 974 0 5,081,924 0 4,699,452 382,472 384,432,210,737
64 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/05/05 1,006,234 1,004,888 1,005,862 974 3,260 5,081,924 0 4,699,452 382,472 384,341,529,956
65 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/05/04 1,005,997 1,004,640 1,005,622 982 1,587 5,078,664 0 4,699,452 379,212 380,971,509,180
66 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/05/03 1,005,434 1,004,063 1,006,040 1,977 2,498 5,077,077 3 4,699,452 377,625 379,159,204,579
67 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/05/02 1,004,404 1,003,022 1,005,882 2,860 2,579 5,074,579 49 4,699,449 375,130 376,263,478,249
68 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/05/01 1,002,255 1,000,876 1,003,569 2,693 221 5,072,000 116 4,699,400 372,600 372,926,349,162
69 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/04/31 1,001,392 1,000,000 1,005,234 5,234 0 5,071,779 0 4,699,284 372,495 372,495,133,863
70 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/04/31 1,021,893 1,020,501 1,025,735 5,234 0 5,071,779 0 4,699,284 372,495 380,131,653,858
71 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/04/30 1,022,061 1,020,655 1,025,325 4,670 0 5,071,779 0 4,699,284 372,495 380,188,990,993
72 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/04/29 1,021,546 1,020,140 1,024,810 4,670 2,647 5,071,779 700 4,699,284 372,495 379,997,132,326
73 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/04/28 1,021,423 1,020,000 1,024,694 4,694 981 5,069,132 81 4,698,584 370,548 377,958,835,332
74 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/04/27 1,019,616 1,018,192 1,020,393 2,201 1,961 5,068,151 0 4,698,503 369,648 376,372,774,882
75 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/04/26 1,018,387 1,016,956 1,012,786 -4,170 343 5,066,190 1,200 4,698,503 367,687 373,921,641,799
76 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/04/25 1,017,905 1,016,479 1,019,116 2,637 1,412 5,065,847 2,080 4,697,303 368,544 374,617,389,695
77 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/04/24 1,017,337 1,015,864 1,023,806 7,942 0 5,064,435 0 4,695,223 369,212 375,069,000,019
78 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/04/23 1,016,028 1,014,570 1,022,939 8,369 0 5,064,435 0 4,695,223 369,212 374,591,422,524
79 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/04/22 1,015,793 1,014,335 1,022,704 8,369 151 5,064,435 0 4,695,223 369,212 374,504,711,422
80 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/04/21 1,015,559 1,014,100 1,022,473 8,373 0 5,064,284 2,300 4,695,223 369,061 374,264,867,268