صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/04/20 1,015,155 1,013,652 1,030,247 16,595 0 5,064,284 1,771 4,692,923 371,361 376,430,679,900
82 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/04/19 1,014,781 1,013,270 1,031,561 18,291 0 5,064,284 956 4,691,152 373,132 378,083,414,564
83 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/04/18 1,014,240 1,012,714 1,033,791 21,077 43 5,064,284 1,013 4,690,196 374,088 378,844,218,219
84 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/04/17 1,013,748 1,012,222 1,032,825 20,603 0 5,064,241 0 4,689,183 375,058 379,641,948,909
85 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/04/16 1,013,179 1,011,726 1,032,503 20,777 0 5,064,241 0 4,689,183 375,058 379,455,886,328
86 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/04/15 1,012,951 1,011,498 1,032,276 20,778 0 5,064,241 30 4,689,183 375,058 379,370,516,907
87 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/04/14 1,012,724 1,011,271 1,032,047 20,776 7,484 5,064,241 0 4,689,153 375,088 379,315,618,640
88 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/04/13 1,011,713 1,010,227 1,032,322 22,095 2,649 5,056,757 125 4,689,153 367,604 371,363,537,878
89 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/04/12 1,011,699 1,010,200 1,031,790 21,590 1,982 5,054,108 592 4,689,028 365,080 368,803,650,110
90 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/04/11 1,010,750 1,009,267 1,028,350 19,083 1,033 5,052,126 1,430 4,688,436 363,690 367,060,252,420
91 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/04/10 1,009,233 1,007,764 1,025,281 17,517 0 5,051,093 0 4,687,006 364,087 366,913,926,574
92 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/04/09 1,008,324 1,006,849 1,024,405 17,556 0 5,051,093 0 4,687,006 364,087 366,580,664,818
93 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/04/08 1,007,909 1,006,434 1,023,990 17,556 446 5,051,093 0 4,687,006 364,087 366,429,594,674
94 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/04/07 1,007,605 1,006,129 1,023,706 17,577 59 5,050,647 488 4,687,006 363,641 365,869,628,294
95 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/04/06 1,007,340 1,005,844 1,025,947 20,103 3,709 5,050,588 2,933 4,686,518 364,070 366,197,694,757
96 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/04/05 1,007,042 1,005,515 1,029,418 23,903 297 5,046,879 1,149 4,683,585 363,294 365,297,395,810
97 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/04/04 1,006,892 1,005,367 1,029,085 23,718 3,289 5,046,582 543 4,682,436 364,146 366,100,507,778
98 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/04/03 1,005,247 1,003,737 1,024,648 20,911 0 5,043,293 0 4,681,893 361,400 362,750,442,887
99 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/04/02 1,001,943 1,000,421 1,020,868 20,447 0 5,043,293 0 4,681,893 361,400 361,552,110,716
100 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/04/01 1,001,737 1,000,215 1,020,662 20,447 2,188 5,043,293 484 4,681,893 361,400 361,477,727,342