صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۴۱ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۳۹۵ ۹۷.۴۶ % ۵۳۰ ۲.۵۴ % ۰ ۰ %
۲۸۴۲ ۱۳۹۴/۱۲/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۳۹۵ ۹۷.۵۲ % ۵۱۸ ۲.۴۸ % ۰ ۰ %
۲۸۴۳ ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۳۹۵ ۹۷.۵۸ % ۵۰۶ ۲.۴۲ % ۰ ۰ %
۲۸۴۴ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۳۹۵ ۹۷.۶۳ % ۴۹۴ ۲.۳۷ % ۰ ۰ %
۲۸۴۵ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰,۳۹۵ ۹۷.۶۹ % ۴۸۲ ۲.۳۱ % ۰ ۰ %