صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ ۴۰,۸۸۴ ۱۰.۲۷ % ۲۵,۳۱۹ ۶.۳۶ % ۱۷۱,۱۷۲ ۴۳.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۴۶,۷۶۸ ۳۶.۸۸ % ۱۳,۸۶۶ ۳.۴۸ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ ۴۰,۵۵۲ ۱۰.۲ % ۲۵,۲۳۷ ۶.۳۴ % ۱۸۰,۰۲۹ ۴۵.۲۷ % ۰ ۰ % ۱۴۶,۲۶۵ ۳۶.۷۸ % ۵,۶۱۱ ۱.۴۱ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ ۴۰,۶۷۶ ۱۰.۲۳ % ۲۵,۴۳۵ ۶.۴ % ۱۷۹,۵۷۴ ۴۵.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۴۶,۲۶۲ ۳۶.۸ % ۵,۵۲۹ ۱.۳۹ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ ۴۰,۴۴۳ ۱۰.۱۹ % ۲۵,۴۸۱ ۶.۴۳ % ۱۷۹,۵۴۷ ۴۵.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۴۶,۰۸۵ ۳۶.۸۲ % ۵,۱۷۲ ۱.۳ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ ۴۰,۴۶۰ ۱۰.۲۵ % ۲۵,۳۷۶ ۶.۴۲ % ۱۷۹,۵۱۹ ۴۵.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۴۴,۴۱۷ ۳۶.۵۷ % ۵,۰۹۲ ۱.۲۹ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ ۳۹,۷۸۱ ۹.۹۹ % ۲۴,۹۵۱ ۶.۲۷ % ۱۸۰,۳۶۲ ۴۵.۳ % ۰ ۰ % ۱۴۸,۲۶۳ ۳۷.۲۴ % ۴,۷۹۶ ۱.۲ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ ۳۹,۷۸۱ ۱۰ % ۲۴,۹۵۱ ۶.۲۷ % ۱۸۰,۳۳۵ ۴۵.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۴۷,۴۹۸ ۳۷.۰۶ % ۵,۴۰۹ ۱.۳۶ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ ۳۹,۷۸۱ ۱۰ % ۲۴,۹۵۱ ۶.۲۷ % ۱۸۰,۳۰۸ ۴۵.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۴۶,۷۶۶ ۳۶.۸۹ % ۶,۰۲۴ ۱.۵۱ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ۳۹,۷۸۱ ۱۰.۰۱ % ۲۴,۹۵۱ ۶.۲۸ % ۱۸۰,۲۸۰ ۴۵.۳۷ % ۰ ۰ % ۱۴۶,۳۷۰ ۳۶.۸۴ % ۵,۹۴۱ ۱.۵ % ۰ ۰ %
۶۰ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ ۳۹,۲۵۵ ۱۰.۰۳ % ۲۴,۷۳۶ ۶.۳۲ % ۱۷۶,۹۴۰ ۴۵.۲ % ۰ ۰ % ۱۴۴,۳۳۱ ۳۶.۸۷ % ۶,۱۶۷ ۱.۵۸ % ۰ ۰ %