صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۷/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶۵,۲۹۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۵۳۴,۷۰۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۶۳,۶۴۹,۶۴۰,۰۰۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۹۷,۵۶۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۹۶,۴۷۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۹۶,۴۷۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۷/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت و تایید به نرخ روز درخواست
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۹۹۷,۵۶۶ ۹۹۶,۴۷۲ ۹۹۶,۴۷۲ ۰ ۰ ۴,۸۰۶,۴۶۴ ۰ ۴,۳۴۱,۱۷۳ ۴۶۵,۲۹۱ ۴۶۳,۶۴۹,۶۴۰,۰۰۸
  ۲ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ۱,۰۰۰,۳۱۵ ۹۹۹,۲۰۹ ۹۹۹,۲۰۹ ۰ ۰ ۴,۸۰۶,۴۶۴ ۰ ۴,۳۴۱,۱۷۳ ۴۶۵,۲۹۱ ۴۶۴,۹۲۲,۹۵۵,۵۲۹
  ۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ۱,۰۰۰,۰۲۶ ۹۹۸,۹۲۰ ۹۹۸,۹۲۰ ۰ ۲۰۷ ۴,۸۰۶,۴۶۴ ۹۹۴ ۴,۳۴۱,۱۷۳ ۴۶۵,۲۹۱ ۴۶۴,۷۸۸,۵۳۰,۴۵۵
  ۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۹۹۹,۷۳۵ ۹۹۸,۶۳۱ ۹۹۸,۶۳۱ ۰ ۰ ۴,۸۰۶,۲۵۷ ۰ ۴,۳۴۰,۱۷۹ ۴۶۶,۰۷۸ ۴۶۵,۴۳۹,۹۵۶,۷۴۵
  ۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ۹۹۶,۳۶۴ ۹۹۵,۲۷۵ ۹۹۵,۲۷۵ ۰ ۴۴۶ ۴,۸۰۶,۲۵۷ ۲,۵۸۰ ۴,۳۴۰,۱۷۹ ۴۶۶,۰۷۸ ۴۶۳,۸۷۵,۹۷۲,۶۱۸
  ۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۹۹۶,۰۷۱ ۹۹۴,۹۸۷ ۹۹۴,۹۸۷ ۰ ۰ ۴,۸۰۵,۸۱۱ ۰ ۴,۳۳۷,۵۹۹ ۴۶۸,۲۱۲ ۴۶۵,۸۶۴,۸۸۴,۶۱۷
  ۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ۹۹۵,۹۳۹ ۹۹۴,۸۵۵ ۹۹۴,۸۵۵ ۰ ۵۲۶ ۴,۸۰۵,۸۱۱ ۴,۳۲۳ ۴,۳۳۷,۵۹۹ ۴۶۸,۲۱۲ ۴۶۵,۸۰۳,۱۶۳,۱۲۷
  ۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۹۹۵,۶۴۴ ۹۹۴,۵۶۸ ۹۹۴,۵۶۸ ۰ ۰ ۴,۸۰۵,۲۸۵ ۰ ۴,۳۳۳,۲۷۶ ۴۷۲,۰۰۹ ۴۶۹,۴۴۵,۲۴۲,۸۰۲
  ۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ۱,۰۰۱,۳۸۷ ۱,۰۰۰,۲۸۷ ۱,۰۰۰,۲۸۷ ۰ ۰ ۴,۸۰۵,۲۸۵ ۰ ۴,۳۳۳,۲۷۶ ۴۷۲,۰۰۹ ۴۷۲,۱۴۴,۲۶۱,۰۱۷
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۱,۰۰۸,۸۶۶ ۱,۰۰۷,۷۶۵ ۱,۰۰۷,۷۶۵ ۰ ۰ ۴,۸۰۵,۲۸۵ ۳۹۱ ۴,۳۳۳,۲۷۶ ۴۷۲,۰۰۹ ۴۷۵,۶۷۴,۳۵۲,۹۳۶
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۱,۰۰۱,۱۰۱ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴,۸۰۵,۲۸۵ ۳۹۱ ۴,۳۳۳,۲۷۶ ۴۷۲,۰۰۹ ۴۷۲,۰۰۹,۲۰۳,۰۵۱
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ۱,۰۰۸,۲۲۲ ۱,۰۰۷,۱۲۲ ۱,۰۰۷,۱۲۲ ۰ ۱۲۹ ۴,۸۰۵,۲۸۵ ۱۰ ۴,۳۳۲,۸۸۵ ۴۷۲,۴۰۰ ۴۷۵,۷۶۴,۳۶۴,۴۶۶
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۱,۰۰۷,۵۵۳ ۱,۰۰۶,۴۴۴ ۱,۰۰۶,۴۴۴ ۰ ۱ ۴,۸۰۵,۱۵۶ ۲۶۴ ۴,۳۳۲,۸۷۵ ۴۷۲,۲۸۱ ۴۷۵,۳۲۴,۲۶۹,۱۱۲
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ۱,۰۰۵,۵۶۲ ۱,۰۰۴,۴۴۶ ۱,۰۰۸,۹۰۲ ۴,۴۵۶ ۱,۶۵۰ ۴,۸۰۵,۱۵۵ ۱,۴۶۴ ۴,۳۳۲,۶۱۱ ۴۷۲,۵۴۴ ۴۷۴,۶۴۴,۸۹۳,۹۴۵
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۱,۰۰۶,۵۳۶ ۱,۰۰۵,۴۱۲ ۱,۰۰۹,۸۷۰ ۴,۴۵۸ ۰ ۴,۸۰۳,۵۰۵ ۰ ۴,۳۳۱,۱۴۷ ۴۷۲,۳۵۸ ۴۷۴,۹۱۴,۵۵۹,۲۷۱
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ ۱,۰۰۷,۰۵۴ ۱,۰۰۵,۹۲۶ ۱,۰۱۰,۳۸۴ ۴,۴۵۸ ۰ ۴,۸۰۳,۵۰۵ ۰ ۴,۳۳۱,۱۴۷ ۴۷۲,۳۵۸ ۴۷۵,۱۵۷,۱۸۷,۸۲۹
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ ۱,۰۰۶,۷۷۳ ۱,۰۰۵,۶۴۵ ۱,۰۱۰,۱۰۳ ۴,۴۵۸ ۰ ۴,۸۰۳,۵۰۵ ۰ ۴,۳۳۱,۱۴۷ ۴۷۲,۳۵۸ ۴۷۵,۰۲۴,۶۷۲,۷۴۴
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ۱,۰۰۶,۵۸۶ ۱,۰۰۵,۴۵۸ ۱,۰۰۹,۹۱۶ ۴,۴۵۸ ۰ ۴,۸۰۳,۵۰۵ ۱۸۰ ۴,۳۳۱,۱۴۷ ۴۷۲,۳۵۸ ۴۷۴,۹۳۶,۳۳۳,۰۲۳
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ۱,۰۰۶,۱۷۷ ۱,۰۰۵,۰۵۰ ۱,۰۰۹,۵۰۶ ۴,۴۵۶ ۳۰ ۴,۸۰۳,۵۰۵ ۱,۵۸۰ ۴,۳۳۰,۹۶۷ ۴۷۲,۵۳۸ ۴۷۴,۹۲۴,۳۶۳,۳۸۲
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ ۱,۰۰۵,۹۸۲ ۱,۰۰۴,۸۵۷ ۱,۰۰۶,۶۹۴ ۱,۸۳۷ ۳۰۷ ۴,۸۰۳,۴۷۵ ۶۰۱ ۴,۳۲۹,۳۸۷ ۴۷۴,۰۸۸ ۴۷۶,۳۹۰,۶۴۶,۷۵۱
  مشاهده همه