صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/07/04 1,002,341 1,001,007 997,162 -3,845 1,632 5,141,729 10 4,740,520 401,209 401,612,882,955
2 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/07/03 1,002,028 1,000,673 996,708 -3,965 0 5,140,097 0 4,740,510 399,587 399,855,947,763
3 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/07/02 1,001,770 1,000,385 1,000,019 -366 4,002 5,140,097 0 4,740,510 399,587 399,740,758,406
4 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/07/01 1,001,550 1,000,150 999,781 -369 0 5,136,095 0 4,740,510 395,585 395,644,428,824
5 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/06/31 1,001,410 1,000,000 1,002,633 2,633 0 5,136,095 0 4,740,510 395,585 395,584,921,810
6 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/06/31 1,021,992 1,020,582 1,023,215 2,633 0 5,136,095 0 4,740,510 395,585 403,726,852,280
7 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/06/30 1,021,759 1,020,349 1,022,983 2,634 140 5,136,095 783 4,740,510 395,585 403,634,859,617
8 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/06/29 1,021,525 1,020,118 1,022,747 2,629 0 5,135,955 860 4,739,727 396,228 404,199,125,338
9 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/06/28 1,020,244 1,018,837 1,019,076 239 294 5,135,955 2,183 4,738,867 397,088 404,567,933,734
10 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/06/27 1,019,678 1,018,273 1,022,272 3,999 987 5,135,661 0 4,736,684 398,977 406,267,517,249
11 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/06/26 1,019,141 1,017,729 1,023,078 5,349 0 5,134,674 0 4,736,684 397,990 405,045,933,486
12 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/06/25 1,018,230 1,016,822 1,021,067 4,245 0 5,134,674 0 4,736,684 397,990 404,684,944,785
13 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/06/24 1,017,998 1,016,591 1,020,836 4,245 0 5,134,674 0 4,736,684 397,990 404,592,966,714
14 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/06/23 1,017,768 1,016,360 1,020,606 4,246 2,664 5,134,674 0 4,736,684 397,990 404,501,136,073
15 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/06/22 1,017,538 1,016,120 1,020,395 4,275 10,231 5,132,010 10,964 4,736,684 395,326 401,698,843,072
16 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/06/21 1,016,442 1,015,038 1,018,604 3,566 17,027 5,121,779 30 4,725,720 396,059 402,014,894,500
17 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/06/20 1,015,996 1,014,535 1,016,539 2,004 0 5,104,752 987 4,725,690 379,062 384,571,568,679
18 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/06/19 1,015,456 1,013,997 1,017,851 3,854 372 5,104,752 35 4,724,703 380,049 385,368,642,283
19 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/06/18 1,014,456 1,012,993 1,015,259 2,266 0 5,104,380 0 4,724,668 379,712 384,645,694,365
20 سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار 1402/06/17 1,013,399 1,011,922 1,016,773 4,851 0 5,104,380 0 4,724,668 379,712 384,238,822,790